Till startsida
Webbkarta

Byte av VFU-område

Varje student placeras på ett VFU-område i början av utbildningen och tillhör i normalfallet samma VFU-område under hela utbildningstiden.

Lärarprogrammet 2001 håller på att fasas ut vilket innebär att få studenter är kvar på programmet. Vår bedömning är att det inte är aktuellt med byte av VFU-område för annat än enstaka studenter. 

Är du intresserad av byte av VFU-område hör av dig till Lena Lundholm. Inför hösttermin senast den 15 maj och inför vårterminen senast den 15 november. Inga önskemål om byte behandlas efter angivna datum.

Besked lämnas via studentmail ca. fyra veckor efter sista ansökningsdag.

Riktlinjer för byte av VFU-område

Om en student av någon anledning anser sig behöva byta VFU-plats ska det i första hand lösas inom det egna VFU-området och handläggas av aktuell VFU-samordnare. Om samarbetet mellan student och lokal lärarutbildare av någon anledning inte fungerar ska byte ske inom ramen för VFU-området.

Det kan i undantagsfall finnas skäl som motiverar ett byte av VFU-område. Student har möjlighet att ansöka om byte av VFU-område. Alla ansökningar behandlas individuellt och utifrån varje enskild individs specifika situation och anförda skäl för byte. Den lista som återfinns nedan anger de skäl som LUN ser som synnerliga skäl. Den student som kan anföra något eller några av dessa skäl ökar sina möjligheter att få ansökan om byte av VFU-område beviljad. Ansökan ska ställas till LUN.

Att ett byte skulle underlätta arbete under eller efter studietiden är inget synnerligt skäl.

Ansökan inför kurser där VFU inte ingår (däribland PDG- och IDG-kurser) behandlas ej.

Den student som tidigare under utbildningen har bytt VFU-område kommer sannolikt att få ansökan avslagen eftersom VFU och VFU-bedömningen bygger på återkommande kontakter mellan studenten och LLU/VFU-ledare. Av samma skäl kommer sannolikt ansökan om byte av VFU-område inför AUO 3 att avslås.

Synnerliga skäl för byte av VFU-områden är om:

1. Sociala skäl t ex då studentens familjesituation, byte av bostadsort innebär svårigheter att genomföra VFU inom sitt VFU-område.
2. Restiden mellan VFU-placeringen och studentens bostadsadress överstiger 90 minuter enkel resa.
3. Medicinska skäl som medför att studenten har svårigheter att genomföra VFU inom sitt VFUområde. Läkarintyg erfordras.
4. Pedagogiska skäl; då studentens val av inriktning försvårar möjligheten att genomföra VFU inom sitt VFU-område.

VFU-ansvariga


Lena Lundholm
Huvudansvar: VFU-placeringar och VFU-ledarfrågor. Studievägledande samtal för VFU
Telefon: 031-786 5885, 0702-54 12 94
Lena.Lundholm@gu.se
 

VFU-ansvariga har ett övergripande ansvar för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Vi placerar och följer upp studenterna på VFU-områden samt medverkar i utvärdering och återkoppling av VFU-modellen. Vi ansvarar även för kompetensutveckling för VFU-ledare samt VFU-ledarfrågor.